• Whole Milk by Shiva Lakshmi Dairy, Ram Nagar

  • Whole Milk by Surjeet Yadav Dairy, Ram Nagar

  • Flavored Milk by Dodla Dairy, Ram Nagar

  • Uht Toned Milk by Dodla Dairy, Ram Nagar

  • Whole Milk by Vinayak Dairy, Ram Nagar

  • Whole Milk by Taiseer Akbar Dairy, Ram Nagar

  • Toned Milk by Milky Plus, Ram Nagar

  • Double Toned Milk by Milky Plus, Ram Nagar

  • Cow Milk by Milky Plus, Ram Nagar

  • Flavored Milk by Milky Plus, Ram Nagar

  • Toned Milk by Dodla Dairy, Ram Nagar